Bemiddeling


De notaris heeft tot taak, in het Kader van de dienst van algemeen belang toevertrouwd aan het Notariaat, de partijen te helpen om aan een overeenkomst te komen wanneer zij zich in een (potentiële) conflictuële verhouding bevinden.

Ten dien einde gaat hij informeren, onderhandelen, overeenbrengen en/of bemiddelen. 

 

Het gerechtelijk wetboek definieert de bemiddeling als "een vertrouwelijk en gestructureerd proces van vrijwillig overleg tussen conflicterende partijen met de medewerking van een onafhankelijke, neutrale en onpartijdige derde die de communicatie vergemakkelijkt en poogt de partijen ertoe te brengen zelf een oplossing uit te werken".

Als een bijzondere vorm van alternatieve geschillenbeslechting moet de notariële bemiddeling uitgeoefend worden zowel binnen dit specifiek wettelijk Kader als in het reglementair Kader van het notarisambt.


De notariële bemiddeling wordt uitgeoefend hetzij door een "officieel erkende notaris-bemiddelaar" hetzij door een "officieel erkende medewerker-bemiddelaar" die onder de toezicht en verantwoordelijkheid van de notaris uitoefent. 

De notariële bemiddelaar legt het wettelijk Kader uit aan de partijen en zorgt voor het behoud van de voorwaarden die het mogelijk maken voor conflicterende partijen om te onderhandelen en vanzelf aan oplossingen te komen.

Hij let erop dat elke partij zich bewust is van alle aan de beoogde oplossingen gekoppelde gevolgenen ze verstaat. Zijn expertise in de bettreffende juridische materies is hier van grote waarde.

 

De uit de bemiddeling voortvloeiende afspraak kan nadien worden overgenomen in een notariële akte en/of rechterlijk goedgekeurd worden. 

 

Gevormd sinds de jaren 1990 in bemiddeling, Yves Behets Wydemans werd officieel erkend als bemiddelaar voor familiale zaken op 8 november 2007 en als bemiddelaar voor burgerlijke en handelszaken op 18 februari 2008. 

 

Yves Behets Wydemans verwelkomt zijn klanten in bemiddeling op zijn kantoor, Kardinaalstraat 46 te 1000 Brussel. 

 

Zich bewust van het maatschappelijke belang die schuilt achter de alternatieve methodes van geschillenbeslechting, hij zet zich in voor de permanente opleiding en voor de promotie van het bemiddelen, onder andere bij het Europees notariaat.

De kosten van een bemiddeling hangen af van de financiële inzet, de complexiteit, de urgentie en de financiële draagkracht van de partijen. Voor meer toelichting over de kosten, gelieve met ons contact op te nemen